Par Latvijas Virslīgas čempionāta spēļu norisi ārkārtējās situācijas laikā

Par Latvijas Virslīgas čempionāta spēļu norisi ārkārtējās situācijas laikā

2020. gada 6. novembrī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu (turpmāk – MK Rīkojums) Latvijas Republikā izsludināta ārkārtējā situācija no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 6. decembrim.

Saskaņā ar MK Rīkojumu, ārkārtējās situācijas laikā aizliegti un atcelti visi sporta pasākumi, tajā skaitā sacensības, izņemot komandu sporta spēļu augstāko līgu sporta sacensības, kurās piedalās tikai pilngadīgi profesionāli sportisti (personas, kuras uz līguma pamata un par nolīgto samaksu gatavojas sporta sacensībām un piedalās tajās), ja tās norisinās bez skatītājiem (MK Rīkojuma 5.16. un 5.16.2. punkts).

Latvijas Futbola federācijas (LFF) Virslīgas organizācijas komiteja (VOK) tās sēdē 2020. gada 13. novembrī “ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) papildus skaidrojumu par sportistu līgumu nepieciešamību minētā MK rīkojuma kontekstā” ir konstatējusi:

1) Gan profesionālie, gan amatieru līgumi, kas futbola klubiem ir noslēgti ar spēlētājiem, lai tie varētu piedalīties Latvijas futbola virslīgas čempionātā un Latvijas telpu futbola virslīgas čempionātā, atbilst MK rīkojuma par ārkārtējās situācijas izsludināšanu noteikumiem;

2) Saskaņā ar IZM skaidrojumu, sporta federācijām nepieciešams turpināt apkopot informāciju par nepilngadīgajiem spēlētājiem augstāko līgu čempionātos, lai rosinātu nepieciešamos grozījumus MK rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu.

Ievērojot konstatēto, VOK ir “vienbalsīgi” nolēmusi turpināt 2020. gada Latvijas futbola virslīgas čempionātu saskaņā ar reglamentu un apstiprināto kalendāru.

VOK sēdes protokolā par balsojumu atzīmēts, ka par šo lēmumu balsojuši trīs VOK locekļi, viens atturējies.

 Sakarā ar iepriekš minētajiem faktiem, Riga Football Club lūdz LFF un VOK izsniegt šādus dokumentus:

1.     Izglītības un zinātnes ministrijas skaidrojumu (oriģinālo dokumentu vai tā apliecinātu kopiju) par amatieru spēlētāju noslēgtajiem līgumiem un par to, ka spēlētājiem ar šādiem līgumiem ir pieļaujams piedalīties Latvijas futbola virslīgas spēlēs, uz kuru atsaucas VOK.

2.  Dokumentu, kurš reglamentē VOK sēžu sasaukšanas un norises kārtību, un lēmumu pieņemšanu šajās sēdēs, tajā skaitā nosaka VOK lēmumu pieņemšanai nepieciešamo kvorumu un VOK locekļu balsu vairākumu.

Balstoties pašreiz pieejamajā informācijā, Riga Football Club uzskata VOK sēdes lēmumu par prettiesisku un netaisnīgu.

MK Rīkojuma 5.16.2. punkts skaidri nosaka, ka atļautas tikai tādas augstāko līgu sporta sacensības, kurās piedalās tikai sportisti, kuri ir gan pilngadīgi, gan profesionāli. Tas nozīmē, ka ja sportists nav pilngadīgs, vai nav profesionāls, tad viņš nedrīkst piedalīties augstākās līgas sporta sacensībās.

Pat ja Izglītības un zinātnes ministrijas skaidrojums par amatieru spēlētāju noslēgtajiem līgumiem būtu juridiski saistošs un pamatots, tas tomēr neatceļ otru MK Rīkojumā noteikto prasību – spēlētājiem jābūt pilngadīgiem. Lai arī VOK lēmumā ir minēti iespējamie grozījumi MK Rīkojumā, kuri varētu pieļaut nepilngadīgu spēlētāju piedalīšanos spēlēs, šādi grozījumi MK rīkojumā nebija pieņemti 2020. gada 13. novembrī un nav pieņemti šobrīd.

Latvijas futbola virslīgas spēļu kalendārs paredz spēļu norisi līdz 2020. gada 29. novembrim, tas ir – ārkārtējās situācijas laikā. VOK ir arī zināms, ka daudzās Latvijas futbola virslīgas komandā ir iekļauti gan amatieru spēlētāji, gan nepilngadīgas personas. Tādējādi VOK lēmums, kurš nosaka Latvijas futbola virslīgas spēļu turpināšanu saskaņā ar apstiprināto kalendāru, ir pretējs MK Rīkojumam, tātad – prettiesisks.

Ja Latvijas futbola virslīgas spēles tiktu noturētas, nodrošinot ka spēlēs piedalās tikai pilngadīgi un profesionāli sportisti, tad daudzas komandas nevarētu pieteikt spēlei to labākos sastāvus. Tas būtiski mainītu komandu spēku samēru čempionāta izskaņā. Šāda rīcība rada netaisnīgas priekšrocības tām komandām, kuras var nodrošināt vairāk pilngadīgu un profesionālu spēlētāju, un nostāda neizdevīgākā stāvoklī tās komandas, kuras nevar nodrošināt nepieciešamo profesionālo spēlētāju skaitu, un nav vainojamas šādā situācijā. Šāda rīcība neatbilst godīgas spēles principam, kurš ievērojams gan sporta sacensībās, gan sporta pārvaldē. Rīcība, kura neatbilst godīgas spēles principam, ir gan netaisnīga, gan neatbilstoša Sporta likuma 3. panta 2. punktam un 20. panta 1. daļai, gan LFF Ētikas kodeksa 3.1.1. un 4.1. punktam.

Riga Football Club vērš LFF un VOK uzmanību uz, iespējams, nevienlīdzīgu attieksmi pret komandām līdzīgās situācijās.

2020. gada 31. oktobrī tika konstatēts, ka FK Valmiera komanda atzīstama par Covid-19 inficētas personas kontaktpersonām. Tā rezultātā visiem komandas spēlētājiem tika noteikta pašizolācija un spēle starp FK Valmiera un FK Liepāja, kas bija plānota 2020. gada 1. novembrī, tika pārcelta uz 2020. gada 23. novembri.

2020. gada 19. novembrī RFS komandā Covid-19 infekcija konstatēta vairākiem spēlētājiem, un paredzams, ka pašizolācijā būtu jādodas lielākajai daļai RFS spēlētāju. Neraugoties uz to, RFS un FK Liepāja spēle, kas paredzēta 2020. gada 20. novembrī, šobrīd vēl nav atcelta.

Saskaņā ar Sporta likuma 1. panta 4. punktu, sporta organizēšanā jāievēro drošības princips, kas paredz, ka sporta pasākumi noris drošā vidē. Tādēļ Riga Football Club uzskata, ka MK Rīkojuma noteikumus nepieciešams ievērot ne tikai formāli, bet arī pēc būtības, lai mazinātu gan sportistu, gan citu spēļu norisē iesaistīto personu iespēju saslimt ar Covid-19. VOK attieksmei pret komandām vienādās situācijās jābūt vienādai, un kopumā – piesardzīgai, lai neveicinātu Covid-19 izplatību. Tādēļ arī šī spēle būtu atliekama līdz Slimību profilakses un kontroles centra norādījumu saņemšanai par saslimušo RFS spēlētāju kontaktpersonu noteikšanu.

Covid-19 izplatība strauji pieaug gan Latvijā, gan Latvijas futbola virslīgas klubu spēlētāju starpā. Slimības izplatība nav prognozējama, līdz ar to nav iespējams arī plānot spēļu norisi, nodrošinot pilnvērtīgu treniņu procesu. Turklāt ārkārtējās situācijas laikā nav iespējams nodrošināt nepilngadīgo un amatieru sportistu piedalīšanos spēlēs.